Menu

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2954209

Statystyki

Flag Counter

Patron

 

Święty Józef Oblubieniec NMP

 

Kościół wyniósł do chwały ołtarzy pod imieniem Józefa 23 świętych i pięcioro błogosławionych, łącznie 28 osób. Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, musi w kalendarzu liturgicznym Kościoła zajmować miejsce specjalne, skoro Jego wspomnienie zaliczane jest do uroczystości, a więc do świąt najwyższej klasy. Ostatnia reforma (1969) nie przesunęła dnia Jego święta, chociaż czyniono to z wielu innymi świętami ze względu na Wielki Post. Pewnych informacji o św. Józefie dostarczają nam tylko Ewangelie.

Hebrajskie imię Józef oznacz tyle, co Bóg przydał. Imię to nadała najmłodszemu swemu synowi Rachel, żona patriarchy Jakuba, by w ten sposób wyrazić radość i wdzięczność Panu Bogu, że do 11 synów przydał jej jeszcze jednego potomka (Rdz 31,24).

Św. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to ewangelista Mateusz, kiedy podaje genealogię przodków Józefa (1,1-17). Genealogię tę podaje również św. Łukasz (3,23-38). Ta jednak różni się od poprzedniej.

Św. Józef nie był ojcem Pana Jezusa ale Jego opiekunem. Maryja poczęła Syna Bożego dziewiczo, na co mamy wyraźne potwierdzenie u proroka Izajasza: Oto Panna pocznie i porodzi syna (Iz 7,14), oraz w tekstach ewangelicznych: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (...). Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie mam męża?" Anioł jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym" (Łk 1,30-35). Potwierdzenie dziewiczego poczęcia Pana Jezusa mamy również w Ewangelii św. Mateusza: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał Jej narazić na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus" (Mt 1,18-21). Chociaż więc Maryja porodziła Jezusa Chrystusa dziewiczo, to jednak w swoim otoczeniu św. Józef był uważany za Jego ojca. Tak go też czasem nazywają Ewangelie (np. Łk 2,33,48; 4,22).

Wiemy z Ewangelii, że Józef mieszkał w Nazarecie. Jaki był jego zawód? Hebrajski wyraz harasz oznacza rzemieślnika, wykonującego prace w drewnie, w metalu, w kamieniu. Św. Józef wykonywał zatem narzędzia codziennego użytku, konieczne również w gospodarce rolnej; mógł być również cieślą.

Po raz pierwszy Ewangelie wspominają o św. Józefie z okazji jego zaślubin z Najświętszą Maryją (Mt 1,18-25; Łk 1,27). Według żydowskiego prawa dopełniło się ono przez podpisanie umowy małżeńskiej oraz po wprowadzeniu po pewnym czasie poślubionej do domu małżonka wśród ślubnych uroczystości. Św. Józef jest wspominany w Ewangeliach także z okazji poczęcia Pana Jezusa, spisu ludności zarządzonego przez cesarza Augusta, narodzenia Chrystusa Pana, ofiarowania Go w Świątyni, pokłonu Trzech Mędrców, ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu. Przy publicznym nauczaniu Pana Jezusa jest wzmianka jedynie o św. Józefie. Według podania św. Józef już wówczas nie żył. Miałby więc najpiękniejszą śmierć bo na ręku Pana Jezusa i Maryi. Może dlatego św. Józef jest uważany za szczególnego patrona dobrej śmierci. W wydarzeniach z dziecięcych lat Pana Jezusa św. Józef odgrywa pierwszą rolę: Jemu anioł wyjaśnia tajemnicę wcielenia Pana Jezusa, Jemu poleca ucieczkę do Egiptu i powrót do Nazaretu po śmierci Heroda.

Św. Józef był młodzieńcem w pełni urody i sił. Pisarze Kościoła świętego podkreślają, że do tak wielkiej godności opiekuna Pana Jezusa, oblubieńca Maryi i głowy Rodziny, powołał Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie stawiają oni św. Józefa na czele wszystkich świętych Pańskich, a Kościół obchodzi jego doroczną pamiątkę, mimo Wielkiego Postu, jako uroczystość.

O św. Józefie pierwszy pisał św. Hieronim (zm. 420). Św. Bernardyn ze Sieny wyraża przekonanie, że św. Józef, podobnie jak NMP, dostąpił również chwały wniebowzięcia wraz z ciałem, i że w łonie matki został oczyszczony z grzechu pierworodnego.

Szczególnym nabożeństwem do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila (zm. 1528). Z całym zaangażowaniem szerzyła kult św. Józefa słowem i pismem. Twierdziła, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za przyczyną św. Józefa, zawsze to otrzymywała. Jego też obrała za głównego patrona zreformowanego przez siebie zakonu karmelitańskiego. Podobnie uczynił św. Franciszek Salezy (zm. 1622) i św. Wincenty a Paulo (zm. 1660). Święty Jan Bosko (zm. 1888) dał świętego Józefa za patrona młodzieży rzemieślniczej i założył wśród niej stowarzyszenie św. Józefa.

Gdy chodzi o święto liturgiczne św. Józefa, to po raz pierwszy spotykamy się z nim w wieku IV w klasztorze św. Saby pod Jerozolimą. Na Zachodzie zaczęło powoli przyjmować się od wieku VIII. Do brewiarza i do mszału rzymskiego wprowadził to święto dopiero papież Sykstus IV (1479), a papież Grzegorz XV (1621-1623) rozszerzył je na cały Kościół. Na początku wieku XIX przełożeni generalni 43 zakonów wystąpili do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie osobnego święta Opieki Św. Józefa nad Kościołem Chrystusa. Papież Pius IX przyczynił się do prośby i ustanowił to święto (1847). Papież Pius X (zm. 1914) podniósł je do rangi uroczystości pierwszej klasy. Pius XII zniósł to święto, a w jego miejsce wprowadził święto nowe, tej samej klasy na dzień 1 maja Św. Józefa Pracownika. Benedykt XV do Mszy świętej, w której wspomina się św. Józefa, dołączył osobną o nim prefację (1919). Leon XIII (zm. 1903) wydał pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o św. Józefie. Wreszcie Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa do publicznego odmawiania.

Św. Józef ma również swoje sanktuaria. Największe z nich jest w Kanadzie w Montrealu. Powstało ono w roku 1904. Dzisiaj liczba pielgrzymów dochodzi rocznie do 1,5 miliona. Bazylika Św. Józefa może pomieścić 12000 wiernych. Posiada 61 dzwonów. Cudowna figura św. Józefa dostąpiła chwały koronacji koronami papieskimi w 1955 roku. Wiele krajów obrało sobie św. Józefa za patrona. Tak np. uczyniły: katolicka Kanada (1624), Czechy (1655), Austria (1689), Hiszpania (1679), Portugalia (1744). Podobnie też uczyniło wiele diecezji i miast. W samym Meksyku istnieje 281 miejscowości, które mają nazwy pochodne od imienia św. Józefa. Istnieją bractwa ku czci św. Józefa, czasopismo poświęcone Jego czci, odbywają się kongresy józefistyczne, tworzą się bractwa i nowe rodziny zakonne pod Jego patronatem.

Kult św. Józefa w Polsce datuje się od wieku XI/XII. Już wtedy bowiem w Krakowie obchodzono Jego święto pod datą 19 marca. Największy jednak rozwój nabożeństwa do św. Józefa przypadł w Polsce na wiek XVII i XVIII. Propagowały je przede wszystkim zakony wizytek i karmelitów. W roku 1645 ukazały się godzinki ku czci św. Józefa, a w roku 1685 wyszła drukiem pierwsza rozprawa teologiczna o św. Józefie, napisana przez Jana Chryzostoma Rucieńskiego. W wieku XVIII ukazało się o św. Józefie 40 pozycji drukowanych.

Z wieku XVII pochodzi największe sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pierwsza wzmianka o czci znajdującego się tam obrazu i o doznanych łaskach pochodzi z roku 1673. W roku 1768 prymas Polski, Władysław Aleksander Łubiecki, ogłosił urzędowo obraz w Kaliszu za cudowny. Papież Pius VI wydał dekret zezwalający na koronację obrazu (1783). Odbyła się ona dopiero w roku 1796. W roku 1963 odbyła się uroczystość nałożenia pierścienia na obraz św. Józefa w Kaliszu. Ofiarował go ojciec święty Jan XXIII. Podobny pierścień ofiarował wcześniej papież św. Pius X (zm. 1914). Papież Paweł VI ofiarował do kolegiaty ornat, w którym sam najpierw odprawił Mszę św. ku czci św. Józefa. Od roku 1969 sanktuarium kaliskie stało się centrum kultu św. Józefa w tym znaczeniu także, że zaczęto gromadzić wszelką dokumentację związaną z kultem św. Józefa. Kapłani polscy uwięzieni w Dachau złożyli ślub, że jeżeli z obozu śmierci wyjdą wolni, co roku będą pielgrzymować do Kalisza w podzięce. Tak czynią dotąd.

Jak bardzo popularny w Polsce jest kult św. Józefa świadczy o tym fakt, że aż 264 kościołów wystawiono w naszej Ojczyźnie ku Jego czci. Wśród nich wyróżnia się Kościół w Krzeszowie, w którym znany artysta śląski, Michał Willman, w roku 1692 umieścił 15 dużych i 13 mniejszych obrazów, przedstawiających życie św. Józefa i Jego chwałę. Święty Józef został ogłoszony patronem głównym kilku diecezji i wielu parafii, w tym parafii Markuszów.

 

Transmisja mszy św.

Dzisiaj jest

sobota,
05 grudnia 2020

(340. dzień roku)

Święta

Sobota,
Rok B, I
Dzień Powszedni

Czytania liturgiczne

Liturgia Godzin

Biblia

 do czytania