Menu

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2621157

Statystyki

Flag Counter

Patron

 

Święty Józef Oblubieniec NMP

 

Kościół wyniósł do chwały ołtarzy pod imieniem Józefa 23 świętych i pięcioro błogosławionych, łącznie 28 osób. Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, musi w kalendarzu liturgicznym Kościoła zajmować miejsce specjalne, skoro Jego wspomnienie zaliczane jest do uroczystości, a więc do świąt najwyższej klasy. Ostatnia reforma (1969) nie przesunęła dnia Jego święta, chociaż czyniono to z wielu innymi świętami ze względu na Wielki Post. Pewnych informacji o św. Józefie dostarczają nam tylko Ewangelie.

Hebrajskie imię Józef oznacz tyle, co Bóg przydał. Imię to nadała najmłodszemu swemu synowi Rachel, żona patriarchy Jakuba, by w ten sposób wyrazić radość i wdzięczność Panu Bogu, że do 11 synów przydał jej jeszcze jednego potomka (Rdz 31,24).

Św. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to ewangelista Mateusz, kiedy podaje genealogię przodków Józefa (1,1-17). Genealogię tę podaje również św. Łukasz (3,23-38). Ta jednak różni się od poprzedniej.

Św. Józef nie był ojcem Pana Jezusa ale Jego opiekunem. Maryja poczęła Syna Bożego dziewiczo, na co mamy wyraźne potwierdzenie u proroka Izajasza: Oto Panna pocznie i porodzi syna (Iz 7,14), oraz w tekstach ewangelicznych: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (...). Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie mam męża?" Anioł jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym" (Łk 1,30-35). Potwierdzenie dziewiczego poczęcia Pana Jezusa mamy również w Ewangelii św. Mateusza: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał Jej narazić na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus" (Mt 1,18-21). Chociaż więc Maryja porodziła Jezusa Chrystusa dziewiczo, to jednak w swoim otoczeniu św. Józef był uważany za Jego ojca. Tak go też czasem nazywają Ewangelie (np. Łk 2,33,48; 4,22).

Wiemy z Ewangelii, że Józef mieszkał w Nazarecie. Jaki był jego zawód? Hebrajski wyraz harasz oznacza rzemieślnika, wykonującego prace w drewnie, w metalu, w kamieniu. Św. Józef wykonywał zatem narzędzia codziennego użytku, konieczne również w gospodarce rolnej; mógł być również cieślą.

Po raz pierwszy Ewangelie wspominają o św. Józefie z okazji jego zaślubin z Najświętszą Maryją (Mt 1,18-25; Łk 1,27). Według żydowskiego prawa dopełniło się ono przez podpisanie umowy małżeńskiej oraz po wprowadzeniu po pewnym czasie poślubionej do domu małżonka wśród ślubnych uroczystości. Św. Józef jest wspominany w Ewangeliach także z okazji poczęcia Pana Jezusa, spisu ludności zarządzonego przez cesarza Augusta, narodzenia Chrystusa Pana, ofiarowania Go w Świątyni, pokłonu Trzech Mędrców, ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu. Przy publicznym nauczaniu Pana Jezusa jest wzmianka jedynie o św. Józefie. Według podania św. Józef już wówczas nie żył. Miałby więc najpiękniejszą śmierć bo na ręku Pana Jezusa i Maryi. Może dlatego św. Józef jest uważany za szczególnego patrona dobrej śmierci. W wydarzeniach z dziecięcych lat Pana Jezusa św. Józef odgrywa pierwszą rolę: Jemu anioł wyjaśnia tajemnicę wcielenia Pana Jezusa, Jemu poleca ucieczkę do Egiptu i powrót do Nazaretu po śmierci Heroda.

Św. Józef był młodzieńcem w pełni urody i sił. Pisarze Kościoła świętego podkreślają, że do tak wielkiej godności opiekuna Pana Jezusa, oblubieńca Maryi i głowy Rodziny, powołał Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie stawiają oni św. Józefa na czele wszystkich świętych Pańskich, a Kościół obchodzi jego doroczną pamiątkę, mimo Wielkiego Postu, jako uroczystość.

O św. Józefie pierwszy pisał św. Hieronim (zm. 420). Św. Bernardyn ze Sieny wyraża przekonanie, że św. Józef, podobnie jak NMP, dostąpił również chwały wniebowzięcia wraz z ciałem, i że w łonie matki został oczyszczony z grzechu pierworodnego.

Szczególnym nabożeństwem do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila (zm. 1528). Z całym zaangażowaniem szerzyła kult św. Józefa słowem i pismem. Twierdziła, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za przyczyną św. Józefa, zawsze to otrzymywała. Jego też obrała za głównego patrona zreformowanego przez siebie zakonu karmelitańskiego. Podobnie uczynił św. Franciszek Salezy (zm. 1622) i św. Wincenty a Paulo (zm. 1660). Święty Jan Bosko (zm. 1888) dał świętego Józefa za patrona młodzieży rzemieślniczej i założył wśród niej stowarzyszenie św. Józefa.

Gdy chodzi o święto liturgiczne św. Józefa, to po raz pierwszy spotykamy się z nim w wieku IV w klasztorze św. Saby pod Jerozolimą. Na Zachodzie zaczęło powoli przyjmować się od wieku VIII. Do brewiarza i do mszału rzymskiego wprowadził to święto dopiero papież Sykstus IV (1479), a papież Grzegorz XV (1621-1623) rozszerzył je na cały Kościół. Na początku wieku XIX przełożeni generalni 43 zakonów wystąpili do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie osobnego święta Opieki Św. Józefa nad Kościołem Chrystusa. Papież Pius IX przyczynił się do prośby i ustanowił to święto (1847). Papież Pius X (zm. 1914) podniósł je do rangi uroczystości pierwszej klasy. Pius XII zniósł to święto, a w jego miejsce wprowadził święto nowe, tej samej klasy na dzień 1 maja Św. Józefa Pracownika. Benedykt XV do Mszy świętej, w której wspomina się św. Józefa, dołączył osobną o nim prefację (1919). Leon XIII (zm. 1903) wydał pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o św. Józefie. Wreszcie Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa do publicznego odmawiania.

Św. Józef ma również swoje sanktuaria. Największe z nich jest w Kanadzie w Montrealu. Powstało ono w roku 1904. Dzisiaj liczba pielgrzymów dochodzi rocznie do 1,5 miliona. Bazylika Św. Józefa może pomieścić 12000 wiernych. Posiada 61 dzwonów. Cudowna figura św. Józefa dostąpiła chwały koronacji koronami papieskimi w 1955 roku. Wiele krajów obrało sobie św. Józefa za patrona. Tak np. uczyniły: katolicka Kanada (1624), Czechy (1655), Austria (1689), Hiszpania (1679), Portugalia (1744). Podobnie też uczyniło wiele diecezji i miast. W samym Meksyku istnieje 281 miejscowości, które mają nazwy pochodne od imienia św. Józefa. Istnieją bractwa ku czci św. Józefa, czasopismo poświęcone Jego czci, odbywają się kongresy józefistyczne, tworzą się bractwa i nowe rodziny zakonne pod Jego patronatem.

Kult św. Józefa w Polsce datuje się od wieku XI/XII. Już wtedy bowiem w Krakowie obchodzono Jego święto pod datą 19 marca. Największy jednak rozwój nabożeństwa do św. Józefa przypadł w Polsce na wiek XVII i XVIII. Propagowały je przede wszystkim zakony wizytek i karmelitów. W roku 1645 ukazały się godzinki ku czci św. Józefa, a w roku 1685 wyszła drukiem pierwsza rozprawa teologiczna o św. Józefie, napisana przez Jana Chryzostoma Rucieńskiego. W wieku XVIII ukazało się o św. Józefie 40 pozycji drukowanych.

Z wieku XVII pochodzi największe sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pierwsza wzmianka o czci znajdującego się tam obrazu i o doznanych łaskach pochodzi z roku 1673. W roku 1768 prymas Polski, Władysław Aleksander Łubiecki, ogłosił urzędowo obraz w Kaliszu za cudowny. Papież Pius VI wydał dekret zezwalający na koronację obrazu (1783). Odbyła się ona dopiero w roku 1796. W roku 1963 odbyła się uroczystość nałożenia pierścienia na obraz św. Józefa w Kaliszu. Ofiarował go ojciec święty Jan XXIII. Podobny pierścień ofiarował wcześniej papież św. Pius X (zm. 1914). Papież Paweł VI ofiarował do kolegiaty ornat, w którym sam najpierw odprawił Mszę św. ku czci św. Józefa. Od roku 1969 sanktuarium kaliskie stało się centrum kultu św. Józefa w tym znaczeniu także, że zaczęto gromadzić wszelką dokumentację związaną z kultem św. Józefa. Kapłani polscy uwięzieni w Dachau złożyli ślub, że jeżeli z obozu śmierci wyjdą wolni, co roku będą pielgrzymować do Kalisza w podzięce. Tak czynią dotąd.

Jak bardzo popularny w Polsce jest kult św. Józefa świadczy o tym fakt, że aż 264 kościołów wystawiono w naszej Ojczyźnie ku Jego czci. Wśród nich wyróżnia się Kościół w Krzeszowie, w którym znany artysta śląski, Michał Willman, w roku 1692 umieścił 15 dużych i 13 mniejszych obrazów, przedstawiających życie św. Józefa i Jego chwałę. Święty Józef został ogłoszony patronem głównym kilku diecezji i wielu parafii, w tym parafii Markuszów.

 

Transmisja mszy św.

Dzisiaj jest

wtorek,
11 sierpnia 2020

(224. dzień roku)

Święta

Wtorek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Klary, dziewicy

Czytania liturgiczne

Liturgia Godzin

Biblia

 do czytania